خانه » مشكل: پورت 80 مشغول است! xampp قادر به اجراي Apache نيست

هشتگمشكل: پورت 80 مشغول است! xampp قادر به اجراي Apache نيست